Rudosterka Rdzawolica(Pyrrhura leucotis Emma i Griseipetus)